MISH, mamy problem!

Każdy student studiów II stopnia MISH ma obowiązek wziąć udział w tworzeniu i pracach Zespołu do Opracowywania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych. Choć jest obowiązkowy moduł dla studentów II stopnia kształcenia, pracę w zespole można też zrealizować już podczas pierwszego stopnia studiów MISH.

Zespoły tworzą sami studenci. Zespoły liczą co najmniej trzy osoby, ale nie więcej niż pięć i pracują pod opieką wybranego przez siebie tutora. Studenci tworzący zespół powinni reprezentować dwa obszary kształcenia. Problem, nad którego opracowaniem pracują, wybierają z Banku Problemów Niejednorodnych lub zgłaszają własną propozycję do zatwierdzenia Dyrektorowi MISH. Efektem końcowym pracy zespołu i podstawą zaliczenia modułu jest wspólny pisemny raport członków zespołu, zawierający projekt rozwiązania wybranego problemu. Raport jest recenzowany i oceniany przez tutora. W roku akademickim, w którym studenci pracują nad projektem, nie obowiązuje ich zaliczenie pracy rocznej. Raporty zespołów będą publikowane na stronie MISH, a ponadto studenci mogą je zaprezentować na corocznej, majowej Konferencji Zespołów do Opracowywania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych.

Przygotowaniem do pracy w ZdORPN są obowiązkowe zajęcia dla studentów MISH: Myślenie projektowe i praca zespołowa.


Co to jest "problem niejednorodny"?


Każde zagadnienie, problem, zdarzenie, konflikt, etc., którego nie sposób rozwiązać w ramach jednej z dyscyplin humanistycznych lub społecznych. Problemy niejednorodne nie poddają się całościowemu rozumieniu i rozwiązaniu w ramach języka i metod badawczych jednej dyscypliny. Rozwiązywane w ten sposób nie znikają, ale przemieszczają się, potęgując trudności na polu innej dyscypliny.

Opracowywanie rozwiązania problemu niejednorodnego wymaga pracy specjalistycznej połączonej z pracą zespołową i interdyscyplinarną. Uczestnicy zespołu analizują problem z perspektywy własnej dyscypliny, a następnie negocjują uzyskane wyniki z efektami pracy współpracowników, aby na koniec stworzyć wspólny raport.


Bank Problemów Niejednorodnych