NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBRONY

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego lub licencjackiego jest zaliczenie semestru. Oznacza to, że należy uzyskać wszystkie zaliczenia przewidziane w planie studiów na dany semestr.

2. O terminie obrony należy poinformować pracownika sekretariatu MISH, co najmniej 2 tygodnie wcześniej. W tym terminie należy też dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do obrony.
Wyjątek stanowią studenci psychologii, którzy ze względu na kontrolę antyplagiatową zobowiązani są dostarczyć dokumenty co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem.

Dokumenty niezbędne do obrony

DOKUMENTY DOSTARCZANE BEZPOŚREDNIO DO SEKRETARIATU
Wypełniony indeks  
Potwierdzenie opiekuna o zrealizowaniu minimum wzór
Praca licencjacka/magisterska - egzemplarz do archiwum wydrukowany dwustronnie i zbindowany (nie oprawiany), podpisany przez promotora. Egzemplarze pracy należy tez dostarczyć promotorowi i recenzentowi, wedle ich uznania
nie dotyczy kierunków na których odbywa się tylko egzamin dyplomowy
strona tytułowa - wzór UŚ
Opisana płyta CD, zawierająca egzamplarz pracy w formacie .doc lub .pdf, dołączona do pracy (przyklejona do wewnątrznej części tylnej okładki)
nie dotyczy kierunków na których odbywa się tylko egzamin dyplomowy
4 lub 5 opisanych zdjęć i dowód dokonania opłaty za dyplom (60 zł lub 100 zł) - większość wydziałów życzy sobie, aby zdjęcia i dowód były dostarczone przed obroną. Opcja druga (5 zdjęc i 100 zł dotyczy osób, które chcą otrzymać odpis w języku obcym - w takiej sytuacji powinny dodać pismo z taką prośbą, ze wskazaniem języka). Opłata powinna zostać dokonana przelewem, na indywidualne konto studenckie opłata powinna zaostać wykonana na indywidualnie generowane konto, które znajdą Państwo w USOSWeb. W opisie powinno się zamieścić (poza kodem podanym w USOSWeb) informację o wydziale, na którym odbywa się obrona
Deklaracja o przystąpieniu do Bazy Absolwentów USOSWeb - Moduły dodatkowe (wypełnić i wydrukować)
DOKUMENTY DOSTARCZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
Przebieg studiów - istotne uwagi poniżej wzór
wzór dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i później (zawiera OKM)
Dane do obrony wzór
Dodatkowe informacje, które absolwent chciałby mieć zapisane w suplemencie do dyplomu (osiągnięcia w czasie studiów, np. stypendia, działalność w kole, nagrody itp. - może być ogólnie, np. "liczne publikacje i wystąpienia konfrencyjne" - byle prawdziwie)


3. Przed obroną każdy student zobowiązany jest do podpisania umowy licencyjnej z uczelnią, w której umożliwia udostępnienie swojej pracy w archiwum UŚ. W związku z tym, że umowa musi być wcześniej przygotowana i podpisana przez Dyrektora MISH i autora pracy, powinni Państwo dostarczyć informacje nt. tytułu pracy i terminu obrony jak najwcześniej, tak żeby umowa była gotowa jeszcze przed obroną.

4. Wyjaśnienia dotyczące przebiegu studiów:
 • przebieg uzupełniany jest na podstawie indeksu. Wspisać należy wszystkie oceny i zaliczenia uzyskane z poszczególnych przedmiotów. Każda ocena oraz zaliczenie z indeksu musi znaleźć swoje miejsce w karcie (z wyjątkiem szkolenia bibliotecznego i BHP)! Np. jeśli przedmiot trwał 2 semestry, obejmował wykłady i ćwiczenia, to każda uzyskana ocena (zarówno z egzaminu, jak i z ćwiczeń po każdym semestrze) oraz zaliczenie z wykładu musi być wpisana do karty.
 • pierwsza jest tabela, w której znajduje się wykaz przedmiotów zrealizowanych w ramach minimum programowego z kierunku, z którego przeprowadzana będzie obrona. Chodzi w tym miejscu tylko o kierunek aktualnej obrony. Nawet, jeżeli jest realizowane drugie minimum, to tego w tej karcie przebiegu nie należy uwzględniać w tym miejscu. W kolejne wiersze wpisać należy nazwy przedmiotów i wymiar godzin, który przewidziany jest w odpowiednich minimach programowych (jeśli zrealizowaliście większy wymiar godzin wpisać należy stan faktyczny). Przedmioty wchodzące w minimum zrealizowane na wyjeździe stypendialnym należy opatrzyć uwagą (mniejszą czcionką), gdzie były realizowane i jaka jest ich źródłowa nazwa, jeżeli jest inna.
 • w dalszej kolejności znajduje się tabela, w której umieszczone są przedmioty z kierunku, z którego odbywa się obrona, ale te, które zrealizowane były dodatkowo, poza minimum
 • potem następuje ciąg tabel ułożonych kierunkami, na których zrealizowane były w czasie studiów jakiekolwiek zajęcia. Wszystkie wypełnia się analogicznie do pierwszej (bez podziału na minimum i resztę)
 • w osobnych tabelach należy wpisywać przedmioty zrealizowana na Erasmusie, MOST lub innym stypendium oraz na innych uczelniach - z wyjątkiem tych, które wchodzą w minimum programowe. Te należy umieścić w pierwszej tabeli (minimum programowe), a przy nazwie przedmiotu dopisać "zrealizowane/częściowo zrealizowane w ramach programu..."
 • ostatnia tabela to tzw. Moduł MISH, obejmujący wszystkie przedmioty wspólne dla studentów MISH, wychowanie fizyczne i lektoraty z języków. Tę tabelę wypełnić należy jak poprzednie. Nawet jeżeli lektorat z języka obcego realizowany był na jakimś kierunku, to nie należy go wpisywać przy kierunku, tylko właśnie tutaj.
 • Pod Modułem MISH znajduje się miejsce na prace roczne. Należy wpisać ich tytuły i oceny
 • proszę pamiętać o wpisaniu do karty praktyk, które odbyliście w ramach poszczególnych kierunków. Proszę wpisywać je do odpowiednich kierunkowych tabelek.

Jeszcze raz: Każda ocena oraz zaliczenie z indeksu musi znaleźć swoje miejsce w karcie! Ważne jest rzetelne podejście do kwestii karty przebiegu, albowiem w dotychczasowej historii MISH nie zdarzył się jeszcze z ani jeden przypadek bezbłędnego jej wypełnienia! Dla pierwszej osoby, która nie zrobi ani jednego błędu przewidziana jest nagroda! (tj. przewidziana była przez zaprzeszłego pracownika MISH, nikt dziś już nie wie co to było)

Po obronie

 • indeks należy odebrać w kilka dni po obronie z dziekanatu wydziału, na którym odbywała się obrona
 • karta obiegowa będzie wydana razem z indeksem, można ją też odebrać w sekretariacie MISH (o ile jest wymagana na danym kierunku, należy zapytać w dziekanacie odbierając indeks)
 • studenci zamierzający kontynuować studia na MISH po obronie w tym samym trybie (przedłużający studia o rok z zamiarem uzyskania drugiego dyplomu) zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu MISH odpowiednie podanie skierowane do Dyrektora MISH
 • suplement do dyplomu (część B) wydaje sekretariat MISH dopiero kiedy wróci do nas teczka z obrony, tj. kiedy odbiorą Państwo dyplom (część A); suplementy drukowane są zbiorowo raz na jakiś czas, więc szybszą potrzebę uzyskania suplementów powinni Państwo sygnalizować w sekretariacie